Filters

Beleidsplan

Wij vinden het belangrijk dat de vakantie voor iedereen goed en veilig verloopt. Om dit te kunnen waarborgen hebben wij een beleidsplan opgesteld. Dit plan is onder te verdelen in een gedragscode en onze pedagogische visie. Het vormt de basis van ons handelen en geeft houvast en richtlijnen in bepaalde situaties.

De omschrijving van het beleidsplan
Plezier en een goede sfeer staan bij ons bovenaan. Simbo Jongerenkampen vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en dat elk kind deel uitmaakt van de groep. Iedereen is anders en dat is prima. Bij Simbo moeten de kinderen niets. Het is tenslotte vakantie. Ze worden uitgedaagd om iets nieuws te ondernemen en dat is vaak veel meer dan ze zelf ooit gedacht hebben. Wij willen een klimaat scheppen waarin iedereen, kinderen, ouders en reisleiding, zich veilig en welkom voelen.

De uitgangspunten vormen de basisbehoeften, zoals deze zijn opgesteld door hoogleraar en orthopedagoog Luc Stevens:

 • De behoefte aan sociale verbondenheid of relatie
 • De behoefte om te laten zien wat je kan of competentie
 • De behoefte om zelf keuzes te kunnen maken of autonomie

Deze behoeften zijn bij ieder mens aanwezig en zullen gezien moeten worden, wil er sprake zijn van motivatie om jezelf te ontwikkelen. Kinderen verschillen in talenten en sociale competenties en zullen daarin ruimte en begeleiding aangeboden moeten krijgen.

Dit klinkt allemaal heel interessant. Maar hoe gaan we dat nu in de praktijk brengen?

Wij vinden het belangrijk dat iedereen binnen Simbo zich betrokken voelt bij elkaar en bij de manier waarop we met elkaar omgaan. Wat voor de kinderen geldt, geldt ook voor de volwassenen.

Plezier en een goede sfeer
De reisleiding heeft een grote rol in het maken van de groepssfeer. Zij sturen in het proces.
De kinderen zijn medeverantwoordelijk voor de groepssfeer en de manier waarop er met elkaar omgegaan wordt. Zij worden daar actief bij betrokken.

Hoe zorgen wij er voor dat iedereen zich op zijn gemak voelt?

 • We houden rekening met verschillen
 • We overleggen met elkaar en stemmen de aanpak op elkaar af
 • We bespreken regels en afspraken samen met de kinderen
 • We bieden groepsvormende activiteiten aan
 • We laten kinderen elkaar helpen en wegwijs maken
 • We maken problemen bespreekbaar en geven ruimte om allemaal mee te denken over oplossingen
 • We bevorderen een ontspannen sfeer
 • We hebben aandacht voor positief sociaal gedrag
 • We stimuleren interacties in de groep
 • We geven elkaar feedback en kunnen dit ook ontvangen
 • We enthousiasmeren en spreken positieve verwachtingen en vertrouwen uit
 • We organiseren groepsmomenten (kampvuur, eten..)
 • We geven het goede voorbeeld
 • We confronteren (als dat nodig is) op een respectvolle manier
 • We durven elkaar om hulp te vragen
 • We nemen verantwoordelijkheid voor ons eigen gedrag en stimuleren dat ook bij de kinderen

Uitdagen en stimuleren
Bij Simbo moeten de kinderen helemaal niets. Ze zijn dan ook nooit verplicht om deel te nemen aan activiteiten. Toch wil je graag dat de kinderen meedoen.

Hoe stimuleer je de kinderen om deel te nemen aan activiteiten?

 • We benaderen de kinderen positief en geven complimenten
 • We vermijden negatieve uitspraken die gericht zijn op de persoon
 • We bieden een gevarieerd activiteitenaanbod
 • We sluiten aan bij de interesse en de mogelijkheden van ieder individueel kind
 • We geven de kinderen de ruimte om zelf oplossingen te zoeken voor hun problemen en we zetten hen aan het denken
 • We geven de kinderen verantwoordelijkheid voor hun leerproces en activiteiten
 • We betrekken de kinderen bij het nemen van besluiten
 • We geven zelf het goede voorbeeld
 • We stimuleren zelfredzaamheid, o.a. door opdrachten te geven die ze zelf kunnen uitvoeren
 • We laten de kinderen dagelijks succeservaringen op doen
 • We gaan in op initiatieven vanuit de kinderen

Veilig en vertrouwd
Ouders kunnenbij Simbo rekenen op goede zorg voor hun kind, in een veilige omgeving.

Hoe zorg je ervoor dat elk kind zich veilig en vertrouwd voelt bij jou?

 • We geven grenzen en kaders aan
 • We houden rekening met elkaar
 • We bieden structuur en duidelijkheid
 • We delen nooit privacy-gevoelige zaken
 • We reageren consequent op overtredingen van afspraken
 • We grijpen in bij situaties waarin pestgedrag of conflict aanwezig is
 • We besteden aandacht aan een veilige ruimte en inrichting
 • We hebben een objectieve houding
 • We durven ons kwetsbaar op te stellen en zijn aanspreekbaar op onze fouten
 • We weten wat er in de kinderen omgaat en sluiten aan bij hun behoefte
 • We geven uitleg wat we doen en waarom we dat doen
 • We hanteren een vaste dagindeling en maken dit kenbaar aan de kinderen en de ouders
 • De kinderen, ouders en medewerkers houden rekening met elkaar en tonen respect voor elkaar